ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes,
bestellingen of overeenkomsten opgesteld of gesloten met en door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BEVERSEBANDEN BUYS”, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Albert
Panisstraat 73, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-
nummer 0447.223.151 (hierna de “Onderneming”).
1.2. Door het plaatsen van een bestelling, het aanvaarden van een offerte of het sluiten van een
overeenkomst verklaart de klant of de opdrachtgever (hierna de “Klant”) uitdrukkelijk kennis te hebben
genomen van de Voorwaarden van de Onderneming, deze te begrijpen, ze te aanvaarden en er een
exemplaar van te bezitten.
1.3. De Voorwaarden van de Onderneming zijn van toepassing op zowel ondernemingen in de zin van art.
I.1,1° van het Wetboek voor Economisch Recht, als consumenten in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek
voor Economisch Recht. Wanneer een artikel louter van toepassing is op consumenten wordt naar de Klant
verwezen als “Klant-Consument”.
1.4. De Voorwaarden van de Onderneming dienen exclusief te worden opgevat. Bijgevolg stemt de
Onderneming niet in met de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden van zijn
Klant/medecontractant, ongeacht of door de Klant/medecontract daar naar verwezen wordt in enige andere
correspondentie of deze die aan de Onderneming worden toegestuurd.
1.5. Deze Voorwaarden maken samen met (desgevallend) de offerte, bestel- of herstelbon, (diensten- of
koop-)overeenkomst, de integrale overeenkomst uit (hierna de “Overeenkomst”) en geeft het akkoord
tussen partijen volledig en uitsluitend weer wat betreft het voorwerp van de overeenkomst en heft alle
voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of
briefwisseling tussen partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp op.
1.6. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door Onderneming schriftelijk zijn
bevestigd in de Overeenkomst.

2. Aanbiedingen en offertes
2.1. Alle door de Onderneming verstrekte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden de
Onderneming niet.

3. Bestellingen en opdrachten
3.1. Elke bestelling door de Klant is bindend en onherroepelijk en impliceert een uitdrukkelijke kennisname
en aanvaarding van de Voorwaarden, zelfs zo de bestelling niet schriftelijk gebeurt of wanneer ze door Klant
niet is ondertekend.
3.2. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze gebaseerd op de thans geldende waarden
van lonen en materialen. De Onderneming houdt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te
verhogen in geval van (i) een stijging van de grondstofprijzen, (ii) een verhoging van de overheidsheffingen
op de bestelde producten of (iii) een wijziging in de wetgeving inzake de lonen.

4. Levering/afgifte
4.1. Levering van een gekocht goed of afgifte van een te herstellen goed of enig goed dat na de
dienstverlening van de Onderneming terug aan de Klant dient te worden bezorgd, vindt plaats op de
maatschappelijke zetel van de Onderneming.
4.2. Indien dit goed niet wordt opgehaald op de dag dat de Onderneming aan de Klant heeft medegedeeld
dat deze klaar is voor levering/afgifte, geschiedt de bewaring op risico van de Klant. Vanaf datzelfde
ogenblik is de Onderneming eveneens gerechtigd om een bewaarloon aan te rekenen van EUR 0,50 (excl.
BTW) per dag dat de klant nalaat het goed op te halen.

5. Overdracht risico
5.1. In geval van verkoop van goederen blijven de goederen eigendom van de Onderneming tot aan de
volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijhorigheden. Het risico op verlies en ontwaarding van de
goederen gaan evenwel over vanaf de levering en ontvangst van de goederen door de Klant.
5.2. In geval van dienstverlening zal de overdracht van het risico plaatsvinden bij de overdracht van het
voertuig aan de mechanieker en zal ophouden bij het parkeren van het voertuig op het einde van de
dienstverlening. De Klant erkent en bevestigt dat, bij het parkeren van het voertuig op een voor het publiek
toegankelijke parking, hij de Onderneming niet aansprakelijk kan stellen voor gelijk welke schade aan zijn
voertuig.

6. Bewaring van Banden
6.1. Wanneer de Klant banden -al dan niet op velg- (hierna de “Banden”) bij de Onderneming in bewaring
wenst te geven, dient deze voorafgaandelijk deze stockagekosten te betalen voor een periode van 6
maanden. Indien de in bewaring gegeven Banden niet worden afgehaald voor deze termijn, wordt de
overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een nieuwe termijn van 6 maanden. Voor Banden die bij de
Onderneming in bewaring zijn gegeven en niet worden opgehaald binnen een termijn van 12 maanden – te
rekenen vanaf de dag van inbewaringgeving – is de Onderneming gerechtigd om vanaf de daaropvolgende
kalenderdag een bewaarloon aan te rekenen van EUR 0,50 (excl. BTW) per dag. Vanaf die dag zal het
risico voor bewaring eveneens overgaan op de Klant.
Banden die niet terug worden opgehaald binnen een termijn van 24 maanden – te rekenen vanaf de dag
van inbewaringgeving – mogen door de Onderneming worden vernietigd, in welk geval de Klant geen
aanspraak kan maken op enige vergoeding. De kosten van bewaring (bewaarloon) en vernietiging van deze
Banden zullen op de Klant verhaald worden, evenals alle kosten van enigerlei aard die verbonden zijn aan
de inning van de verschuldigde bedragen.
6.2. Bijkomend heeft de Onderneming -wanneer zij om gelijk welke reden zou beslissen om niet over te
gaan tot vernietiging van de Banden- het recht om -al dan niet overeenkomstig de wet van 21 februari 1983
betreffende de verkoop van sommige achtergelaten voertuigen- over te gaan tot de verkoop van de in
bewaring gegeven Banden, waarbij de verschuldigde bedragen bij voorrang zullen worden aangerekend op
de opbrengst van de verkoop van de Banden. Volstaat de opbrengst van de verkoop niet om de door de
Onderneming gemaakte kosten te dekken, dan is de Onderneming gerechtigd om het openstaand saldo op
de Klant te verhalen.
Wanneer de Onderneming wenst over te gaan tot vernietiging of verkoop van de in bewaring gegeven
Banden, stelt zij de Klant hiervan voorafgaandelijk schriftelijk in kennis. Bij gebreke aan enige reactie binnen
een termijn van 1 maand na verzending van dit schrijven, wordt de Klant geacht in te stemmen met de
voorziene verkoop of vernietiging van de Banden door de Onderneming en worden de Banden eigendom
van de Onderneming.

7. Termijnen
7.1. Alle leverings- en andere termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige resultaatsverbintenis van
de Onderneming. De niet-naleving ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annotatie van
de Overeenkomst.

8. Prijzen
8.1. Tenzij expliciet anders vermeld ten aanzien van Klanten, zijn de vermelde prijzen de totaalprijzen
(inclusief BTW, invoerrechten, belastingen en/of andere rechten of heffingen die van overheidswege zijn of
worden opgelegd).

9. Betaling
9.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op datum van levering of afgifte van het goed (hierna de
“Factuurdatum”) op de maatschappelijke zetel van de Onderneming of via bankoverschrijving en zijn
verschuldigd netto zonder disconto en zonder enige afhouding.
9.2. De termijn voor protest tegen een factuur verstrijkt vijftien (15) kalenderdagen na Factuurdatum en
protest dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren aan de maatschappelijke zetel van de
Onderneming.
9.3. Indien de betaling door de Klant vertraging oploopt, zal de Verkoper een eerste kosteloze herinnering
versturen naar de Klant. Indien na een periode van 14 kalenderdagen de betaling geheel of gedeeltelijk niet
ontvangen werd, behoudt Verkoper zich het recht voor om naast de wettelijke interestvoet, een
schadebeding in rekening te brengen voor het nog openstaande bedrag. Dit schadebeding is afhankelijk
van de openstaande hoofdsom en zal in geen geval hoger zijn dan 2.000 EUR.

9.4. Zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming is de Klant niet gerechtigd tot verrekening of
opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.
9.5. Betaling wordt eerst aangerekend op de invorderingskosten, vervolgens op de verschuldigde
schadevergoeding, vervolgens op de verschuldigde interest en daarna op de hoofdsom. Indien de Klant
meerdere facturen onbetaald laat, wordt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin,
eerst in mindering gebracht van de oudste factuur en vervolgens van de op één na oudste factuur,
enzovoort.
9.6. De Onderneming kan gebruik maken van een voorschot. Indien de Onderneming een voorschot
verzoekt de Klant, dient deze onmiddellijk contant aan de Onderneming te worden voldaan. Indien het
voorschot niet tijdig door de Onderneming is ontvangen, heeft de Onderneming het recht de levering van
het goed of de dienst op te schorten tot het moment van ontvangst van betaling.

10. Eigendomsvoorbehoud, pand- en retentierecht

10.1. de Klant verkrijgt slechts de eigendom van het goed, ongeacht de aard van de overeenkomst, op het
ogenblik van de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en bijhorigheden. De Klant is niet gerechtigd
om de eigendom van het goed te verkopen, te verhuren, in pand te geven of er ten gelijk welke titel over te
beschikken en/of er enige verandering aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen zolang
de prijs niet integraal voldaan werd.
10.2. Bij een opdracht tot herstelling of dienstverlening is de Onderneming gerechtigd om het herstelde
goed of enig goed dat na de dienstverlening van de Onderneming terug aan de Klant dient te worden
bezorgd, onder zich te houden tot datum van volledige betaling van alle schuldvorderingen die de
Onderneming ten aanzien van de Klant heeft. De Onderneming is in dat geval ook gerechtigd een
bewaarloon in rekening te brengen ten bedrage van EUR 0,50 (excl. BTW) per dag.
10.3. Tot zekerheid van al haar verbintenissen uit welke hoofde dan ook, zowel buitencontractuele als
contractuele t.o.v. de Onderneming, verleent de Klant een pand op al haar huidige en toekomstige
schuldvorderingen op derden uit welke hoofde dan ook.

11. Overdracht van rechten en hoofdelijkheid
11.1. Elke Overeenkomst met de Onderneming is strikt persoonlijk en mag door de Klant niet worden
overgedragen aan een derde zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Onderneming.
11.2. De Onderneming is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te
dragen.
11.3. Indien Klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen
hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen die staan opgenomen in de met of ten behoeve
(van één of meer) van hen gesloten Overeenkomst.

12. Waarborg
12.1. Goederen
De waarborg geboden door de Onderneming gaat niet boven deze die door de fabrikant(en) geboden wordt
en is van toepassing onder de beperkingen hieronder vermeld.
De waarborg is in ieder geval beperkt tot hetzij de vervanging van de gebrekkige goederen door equivalente
goederen. De contractuele waarborgen dekken in ieder geval niet (i) uiterlijke gebreken vastgesteld door de
Klant of die redelijkerwijze dienden te worden vastgesteld door de Klant na het aanvaarden van de
bestelling (ii) het abnormaal gebruik of niet conform gebruik van de producten zoals een normaal en
voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden (lees aandachtig gebruiksaanwijzing welke zijn
meegeleverd met de goederen), (iii) gebreken en hun gevolgen veroorzaakt door een gebruik niet conform
aan dit waarvoor het product bestemd is, (iv) gebreken en hun gevolgen te wijten aan elke externe oorzaak,
(v) interventies en herstellingen door een derde uitgevoerd op het product.
12.2. Diensten
De Onderneming ziet toe op een correcte uitvoering van haar dienstverlening conform de algemeen
geldende kwaliteitsnormen binnen de sector.
Bij het plaatsten van Banden of velgen door middel van veiligheidsbouten, ziet de Klant er op toe dat de
nodige sleutels ter beschikking worden gesteld aan de Onderneming. De bestelbon en factuur maken
melding van de goede ontvangst hiervan door de Onderneming, respectievelijk de afgifte hiervan aan de
Klant door de Onderneming.
Elke uitlijning dient nauwgezet en uiterlijk na 5.000,00 km te worden gecontroleerd door de Klant door
visueel nazicht van het bandoppervlak.
12.3 Enige wettelijke garantie of waarborgverplichting in het voordeel van een Klant-Consument blijft
onverminderd van toepassing.

13. Klachten/ Aansprakelijkheid
13.1. De aansprakelijkheid van de Onderneming jegens de Klant beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden
is geregeld.
13.2. Iedere vordering van de Klant tot schadevergoeding lastens de Onderneming vervalt indien deze niet
ter kennis werd gesteld conform deze voorwaarden aan de Onderneming of aanhangig is gemaakt bij de
bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee maand nadat het feit waarop de vordering is geënt door
de Klant gekend was of redelijkerwijze gekend had moeten zijn.
13.3. De Onderneming is niet aansprakelijk voor:
- eventuele vertragingen in de levering, behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog (of zware fout) in
hoofde van de Onderneming;
- directe of indirecte, materiële of immateriële schade, waaronder begrepen immobilisatie, depannage,
gevolgschade, zaakschade en/of persoonsschade, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in
geval van opzettelijke fout van de Onderneming;
- enige productaansprakelijkheid in de zin van de Wet Productaansprakelijkheid d.d. 22 maart 1991;
- enige schade die te wijten is aan opzet en/of grove fout en/of verwijtbaar handelen door de Klant.
- enige schade die te wijten is aan een foutieve uitlijning of plaatsing of van banden, velgen, of (veiligheids-)
bouten voorafgaandelijk aan de prestaties van de Onderneming. De Onderneming is in het bijzonder niet
aansprakelijk voor het afbreken van (veiligheids-)bouten tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden.
- enige schade die voortvloeit uit een suboptimale uitlijning wanneer de prestaties van de Onderneming niet
de uitlijning van het onderstel omvatten.
- enige schade die zijn oorzaak kent kent na afgifte van het goed aan de Klant.
13.4. De aansprakelijkheid van de Onderneming is beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke
zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de onderliggende Overeenkomst. Iedere
aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid door de
verzekeraar van de Onderneming wordt uitgekeerd.

14. Beëindiging
14.1. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant, kan de
Onderneming de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden
beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven. In geval van ontbinding of verbreking van de
Overeenkomst ten laste van de klant, zal deze aan de Onderneming een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zijn van 25% van het de te facturen prijs van de Overeenkomst, onverminderd de vergoeding
van de werkelijke schade van de Onderneming. In geval van ontbinding van de Overeenkomst ten laste van
de Onderneming, zal de Klant-Consument, gerechtigd zijn op dezelfde schadevergoeding.

15. Overmacht
15.1. De Onderneming is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige tekortkoming in of ontijdige
uitvoering van of voor de gevolgen van enige tekortkoming in of niet-tijdige uitvoering van de Overeenkomst
indien voortkomt uit een gebeurtenis die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of geldende opvattingen voor haar rekening komt, zoals onder meer bij natuurrampen,
oorlogen, arbeidsgeschillen, protestacties, brand, oproer, explosies, terroristische acties en nationale
calamiteiten.
15.2. In geval van overmacht is de Onderneming gerechtigd om haar verplichtingen onder de
Overeenkomst op te schorten. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel de
Onderneming als de Klant gerechtigd de Overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

16. Toepasselijk recht, Interpretatie en forumkeuze
16.1. Voor enige interpretatie van de Voorwaarden, hebben onze Nederlandstalige Voorwaarden voorrang
op enige Voorwaarden opgesteld in een andere taal dan het Nederlands.
16.2. Op alle Overeenkomsten gesloten tussen de Onderneming en haar Klanten is uitsluitend het Belgisch
recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
16.3. Alle geschillen die ontstaan, verband houdend met of voortvloeiend uit de Voorwaarden en/of
Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken te Dendermonde.
16.4. Onderhavige Voorwaarden zijn noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de beide partijen te
beschermen. Iedere bepaling van deze Voorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens
strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin haar maximaal
toegelaten gevolg ressorteren en laat de toepassing van de overige Voorwaarden ongemoeid.

V. 1.1 – 03/2019

Openingsuren

Ma
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Di
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Wo
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Do
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Vr
08:30 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Za
08:30 - 12:00
Zo
gesloten
Et19 Beversebandencentrale 500

Beverse Banden Centrale
A. Panisstraat 73
9120 Beveren-Waas

BTW: BE 0447.223.151